12.08.2017 Intenationale Ausstellung Ludwigshafen 2017 KONGREM YUKKA

12.08.2017

Intenationale Ausstellung Ludwigshafen 2017
(International Exhibition In Ludwigshafen 2017)
Germany


Participant:KONGREM YUKKA

Achievement:1 excellent, open class Winner, CAC (Champion Anwartschaft Deutschland)
Judge: G.Hufschmidt

15.08.2017

Система управления сайтом Host CMS